อัลบั้มภาพ "โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 )
 
เทศบาล ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จัด โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเทศบาลตำบลโคกม่วง จัดกิจกรรมเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่3 – 4 ธันวาคม 2557 โดยวันที่ 3 ธันวาคม 2557 จัดกิจกรรมที่วัดควนยวน หมู่ที่ 9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เริ่ม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เป็นกิจกรรม “ ร่วมใจภักฺดิ์ ปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืชและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ” ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน ส่วนกิจกรรมที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 จัดที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงต.โคก ม่วง อ.เขาชัยสน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา