อัลบั้มภาพ "งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3 ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ) 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน ครั้งที่ 3 "สร้างความเท่าเทียม สู่สังคมคุณภาพ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย" ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (วังโนรา) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายวิเชียร ชวลิต) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับพื้นที่ๆ ละ 40 คน คณะทำงานระดับอำเภอ ผู้แทนส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน กิจกรรมภายในงาน คือ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบรรยายพิเศษ เวทีเสวนา และการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ