อัลบั้มภาพ "กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 )
 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา โดยฝ่ายพัฒนาสังคมและวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 10 "เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู้วัยผู้สูงอายุในชุมชน" วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเตรียมความพร้อมและมีความรู้ในการดูแลตนเอง ทั้งด้านสุขภาพจิต สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันครอบครัว ชุมชน และต่อตนเอง ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชากรเป้าหมายในช่วงเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ