อัลบั้มภาพ "วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ) 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลโคกม่วง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไ้ด้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น ณ ลานวัดควนยวน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558