อัลบั้มภาพ "การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ) 
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง และที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่จังหวัดพัทลุง ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี" โดยมีครัวเรือนเป้าหมายดำเนินโครงการพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง รวม 8 ครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขยายผลต่อไป