อัลบั้มภาพ "โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 )

 
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกม่วง (โดยงานส่งเสริมการเกษตร) ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในกิจกรรมย่อย : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผสมน้ำผึ้ง (สบู่ก้อน&สบู่เหลว) และมีกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ในการถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการสร้างเมืองลุงให้มีความมั่นคงทางอาหาร งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง และการผลิตน้ำผึ้งแท้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของเกษตร ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และมอบรังผึ้งตัวอย่าง ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมฯ