อัลบั้มภาพ "วันกองทุนศุภิกา"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > วันกองทุนศุภิกา ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
วันกองทุนศุภิกา วันที่ 19 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง ได้จัดตั้ง "กองทุนศุภิกา" ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาครอบครัว เช่น ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัวผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่งพิง โดยมุ่งหวังสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต แก่สมาชิกในครอบครัว มุ่งสู่สังคมเอื้ออาทร และครอบครัวมีสุขยั่งยืน