อัลบั้มภาพ "กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกม่วง "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกม่วง ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

 
งานส่งเสริมพัฒนาการเกษตร ทต.โคกม่วง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกม่วง โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร โดยการฝึกอบรมการผลิตหัวเชื้อเห็ด และการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ดให้แก่เกษตรกรเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาในท้องถิ่น การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรการ พออยู่ พอกิน พอใช้ และสามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และศูนย์เรียนรู้ ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิชาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์