อัลบั้มภาพ "งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ทำการปักป้าย และหลักแนวเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ทำการปักป้าย และหลักแนวเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่่อวันที่ 1 พ.ย.ที่่ผ่านมา งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ทำการปักป้าย และหลักแนวเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกม่วง ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 17-2-13 ไร่ ในการจัดได้มี สำนักงานป่าไม้จังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน พรัอมด้วยตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมกันสำรวจพื้นที่ป่าหก และมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการเก็บข้อมูลผ่านทรัพยากรท้องถิ่นแก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง