อัลบั้มภาพ "โครงการเมื่อดอกม่วงบาน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการเมื่อดอกม่วงบาน ( ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง จัดกิจกรรมโครงการเมื่อดอกม่วงบาน ณ หน้านท่าส้าน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน โดยนำเด็กที่มีพฤติกรรมเสีืยงและเด็กทั่วไป จำนวน 70 คน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อ่ให้เด็กและเยาวชนได้สำนึกคิดค้นหาสิ่งดีใกล้ตัวมาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิต และเกิดการ