อัลบั้มภาพ "กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่เมืองและชุมชน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่เมืองและชุมชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
วันนี้ 25 กรกฎาคม 2561 นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่เมืองและชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการชขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเชียวภาคประชารัฐ ประจำปี 2561ณ ทุ่งปุดนา หมู่ที่ 9 บ้านควนยวน ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นายจิระศักดิ์ ชูความดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี่เขียวจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและชุมชน ซึ่งจะต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธกลไกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายหลักให้ประชาชนและภาคีร่วมพัฒนา เข้ามามีส่วนร่วมในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ประกอบกับเพื่อบรรลุตามนโยบายรัฐบาลในประเด็นเรื่อง "การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้" เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม