อัลบั้มภาพ "รวมพลังวัยใส...ต้านภัยสังคม 61"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > รวมพลังวัยใส...ต้านภัยสังคม 61 ( ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 4กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านควนหมอทอง นางจุฑามาศ รัตนอุบล รองปลัดเทศบสลตำบลโคกม่วง ประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังวัยใส ต้านภัยสังคม กล่าวว่าเด็กเยาวชนเป็นพลังสำคัญยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ เทศบาลตำบลโคกม่วงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วงเกิดการพัฒนา เกิดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน โครงการรวมพลังวัยใสต้านภัยสังคม เป็นโครงการสร้างแรงกระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชน เกิดจิตสำนึกรักตัวเอง ครอบครัว เป็นพลังสำคัญในการป้องกันภัยทางสังคม และชุมชนได้บนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี นำพาให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความสุขต่อไป นางสาวพรศิริ ชุมทอง สภาเด็กเยาวชนตำบลโคกม่วง กล่าวว่า โครงการรวมพลังวัยใส ต้านภัยสังคม เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ภายใต้การสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชนประมาณ 120 คน เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดี มีทักษะในการเรียนรู้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน และรู้เท่าทันภัยทางสังคมทุกรูปแบบ และมุ่งเน้นการทำงานบูรณาการกันทุกภาคส่วน ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ทต.โคกม่วง โรงเรียน บ้าน รพ.สต.และครอบครัว