อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ
ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2557
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2557
เทศกาลงานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2557
เทศกาลงานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2557
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2557
โครงการรวมพลังใจต้านภัยเอดส์ ปี 2
โครงการรวมพลังใจต้านภัยเอดส์ ปี 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2557

โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557
โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557
การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ
การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2557
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557

วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุ
กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2557
การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2557
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ หญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิ
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ หญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2557
โครงการจัดทำแปลงสาธิตย์ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดทำแปลงสาธิตย์ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2557

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
การแข่งขันกีฑานักเรียน
การแข่งขันกีฑานักเรียน
(จำนวน 49 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557