อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ประชุมแจ้งแผนประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ
ประชุมแจ้งแผนประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนครอบครัวตำบลโคกม่วง
โรงเรียนครอบครัวตำบลโคกม่วง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสามัคคีสัมพันธ์ ปี
พิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสามัคคีสัมพันธ์ ปี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการชีวิตพอเพียงหลีกเหลี่ยงการพนัน
โครงการชีวิตพอเพียงหลีกเหลี่ยงการพนัน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2560
การจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง
การจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
โรงเรียนครอบครัว
โรงเรียนครอบครัว
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
"ต้อนรับเดือนรอมฏอน" เดือนแห่งการถือศีลอด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2560
เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง
เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2560

กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลโคกม่วง
กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2560
โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง
โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
โครงการ
โครงการ " ๙ สู่ชีวิตพอเพียง "
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์ฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์ฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ประชาคมตำบลโคกม่วง
ประชาคมตำบลโคกม่วง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้
พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสาเภาเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ทต.โค
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสาเภาเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ทต.โค
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2560