จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
   
 
    สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ สังคมไทยในอดีต เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ยึดถือหลักคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุข และจากการพัฒนาในด้านต่างๆ การเข้ามาของวัฒนธรรม และค่านิยมจากต่างชาติ ส่งผลให้สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยในมุมมองที่ต่างกัน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการกระจายความเจริญที่ไม่สมดุล ซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท หลายอย่างที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ประเทศไทยต้องหยุดชะงัก และสูญเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนประเทศอย่างจริงจัง และเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จึงสรุปเป็น 10 ประเด็น คือ 1.ประชาชนทุกภาคส่วนต้องรวมพลัง และร่วมมือกันทำงานตามแนวทางประชารัฐ โดยไม่แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่าย เพื่อมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 2.การไม่ใช้อำนาจทางการบริหารเพียงเพื่อมุ่งสร้างคะแนนเสียงทางการเมือง 3.น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต 4.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมไทย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร 5.ความร่วมมือในการขจัดการทุจริต ฉ้อฉล และอำนาจนอกระบบอย่างเด็ดขาด 6.การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 7.การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นต้องมาพร้อมกับการตระหนักรู้หน้าที่ และความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน 8.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 9.ประชาชนทุกคนต้องเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกลไกกระบวนการยุติธรรม ต้องทำงานได้อย่างอิสระ ไม่เลือกปฏิบัติ 10.การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ต้องเป็นกลางและไม่สนับสนุนมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดขาด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560