จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
   
 
    เทศบาลตำบลโคกม่วง โดย นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านควนหมอทอง มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จำนวน 3 ประเภท แก่ - ประชาชนทั่วไป (ชาย) - ประชาชนทั่วไป (หญิง) - ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป (ชาย) การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2561