จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ
   
 
    การรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่าการดำเนินเงินอุดหนุนฯ ในปีงบประมาณ 2561 มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระหว่างเดือน เมษายน- เดือนกันยายน 2561 จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการจ่ายต่อเนื่องแก่ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ซึ่งในเดือนเมษายน-กันยายน 2561 เงินจะยังไม่เข้าบัญชี) ขอบคุณค่ะ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2561