จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
   
 
    เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2561