จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง ตำบลโคกม่วง เป็นตำบลในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะทองสม หมู่ที่ 2 บ้านทางเกวียน หมู่ที่ 3 บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 4 บ้านไร่ลุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านท่าควาย หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง มวงกวาง หมู่ที่ 9 บ้านควนยวน หมู่ที่ 10 บ้านโคกแมว หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 12 บ้านควนท้อน หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเคียน หมู่ที่ 14 บ้านท่าควายออก และหมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสมใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะโหมด
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนและควนขนุน

สภาพพื้นที่ เป็นที่เนินและที่ราบลุ่มกระจายทั่วไปมีลำห้วยเล็กๆไหลผ่าน เช่น ห้วยสังแก แต่น้ำจะไม่ไหลตลอดปี พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการทำสวนยางและปศุสัตว์ เนื้อที่ โดยประมาณ 67.994 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,500 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ 42,296 ไร่  ประชากร ทั้งสิ้น 9,762 คน แยกเป็นชาย 4,849 คน หญิง 4,913 คน จำนวน 2,704 ครัวเรือน จำแนกได้ดังนี้

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
บ้านเกาะทองสม จำนวน 160 ครัวเรือน
บ้านทางเกวียน จำนวน 230 ครัวเรือน
บ้านโคกม่วง จำนวน 248 ครัวเรือน
บ้านไร่ลุ่ม จำนวน 256 ครัวเรือน
บ้านท่าควาย จำนวน 174 ครัวเรือน
บ้านคลองมวง จำนวน 228 ครัวเรือน
บ้านควนหมอทอง จำนวน 222 ครัวเรือน
บ้านทุ่งมวงกวาง จำนวน 112 ครัวเรือน
บ้านควนยวน จำนวน 221 ครัวเรือน
บ้านโคกแมว จำนวน 168 ครัวเรือน
บ้านทุ่งยาว จำนวน 170 ครัวเรือน
บ้านควนท้อน จำนวน 130 ครัวเรือน
บ้านทุ่งเคียน จำนวน 101 ครัวเรือน
บ้านท่าควายออก จำนวน 149 ครัวเรือน
บ้านเกาะทองสมใหม่ จำนวน 118 ครัวเรือน

(ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน)