จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 


 

การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จำแนกได้ ดังนี้

- ระดับอนุบาล จำนวน 6 แห่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน (หมู่ที่ 9 ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง(หมู่ที่ 7 ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าควาย (หมู่ที่ 14 ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเกาะทองสม (หมู่ที่ 10 ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดเกาะทองสม (หมู่ที่ 1 ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดไร่ลุ่ม (หมู่ที่ 4)

- ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง คือ
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม (หมู่ที่ 10) โรงเรียนบ้านควนยวน (หมู่ที่ 9 ) โรงเรียนบ้านโคกม่วง (หมู่ที่ 3) โรงเรียนบ้านควนหมอทอง (หมู่ที่ 4) โรงเรียนวัดท่าควาย (หมู่ที่ 5)
- ระดับชุมชน ประกอบด้วย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง
- ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 )
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกม่วง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 )

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 5 แห่ง คือวัดเกาะทองสม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1) วัดควนยวน (ตั้งอยู่หมู่ที่ 9) วัดโคกม่วง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3) และวัดควนหมอทอง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7) วัดท่าควาย (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5)
- มัสยิด 4 แห่ง คือมัสยิดไร่ลุ่ม (หมู่ที่ 4) มัสยิดบ้านโคกกรวด (หมู่ที่ 1) มัสยิดบ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 1) มัสยิดบ้านปอเนาะ(หมู่ที่ 1)

การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล 3 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 10) สถานีอนามัยบ้านควนหมอทอง(หมู่ที่ 4)และสถานีอนามัยบ้านท่าควาย(หมู่ที่ 5)
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100