จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย

ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลโคกม่วง มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 27,340 ไร่ ข้าว 11,544 ไร่ ไม้ผล 595 ไร่ ไม้ยืนต้น 250 ไร่ พืชผัก / พืชไร่ 500 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ 1,711 ไร่

(ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตร ตำบลโคกม่วง ประจำปี 2548-2550 )

พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้าวเล็บนก, ข้าวชัยนาท ,ข้าวขาวเบตง และข้าวมาเลแดง หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง โรงสีข้าว 21 โรง ร้านค้าปลีก 13 ร้าน ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 9 ร้าน ร้านซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร 2 ร้าน สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 17 แห่ง โรงรมยางและรับซื้อน้ำยางสด จำนวน 4 โรง