จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม

มีถนนเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านแต่ส่วนมากยังเป็นถนนลูกรังและหินผุ มีถนนลาดยางเชื่อมต่อถนนเชีย(หมายเลข 4) จำนวน 4 สาย คือ ถนนสายลานช้าง-บ้านพูด ผ่าน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสายปากทางเกาะทองสม-ควนอินนอโม ผ่านหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 1 ถนนสายไร่ลุ่ม-ป่าแก ผ่านหมู่ที่ 12 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ถนนสายในทอน-บ่วงช้าง ผ่านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5
การไฟฟ้า ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน แหล่งน้ำ ประชากรมีน้ำประปาใช้ 1,079 ครัวเรือน คลองชลประทาน 161 ครัวเรือน คลอง ส่งน้ำ 140 ครัวเรือน สระน้ำ 470 ครัวเรือน บ่อน้ำตื้นสาธารณะ/ส่วนตัว 792 ครัวเรือน บ่อบาดาล สาธารณะ/ส่วนตัว 506 ครัวเรือน

ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง มีลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น จำนวน 600 คน และ ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 100 คน กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 3 รุ่น 120 คน