จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 

ศักยภาพในตำบล

 

ก. ศักยภาพของเทศบาลตำบล
1) จำนวนบุคลากร จำนวน 40 คน
- ตำแหน่งในสำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 10 คน
- ตำแหน่งในส่วนการคลัง 6 คน
- ตำแหน่งในส่วนโยธา 5 คน
- ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 19 คน
2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา - คน
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 18 คน
- ปริญญาตรี 21 คน
- ปริญญาโท 1 คน
3) รายได้ของเทศบาลตำบล
- ประจำปีงบประมาณ 2550 ทั้งสิ้น จำนวน 15,841,228.72 บาท แยกเป็น
- รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 446,086.19 บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 6,638,826.50 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,756,316.03 บาท

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1) การรวมกลุ่มของประชาชน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สหกรณ์กองทุนสวนยาง กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศ กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน กลุ่มพัฒนาสวนยาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มสัจธรรมชีวิต กลุ่มเกษตรกร
หมู่ที่ 2 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มพัฒนาสตรี สหกรณ์ยางในเขต สปก.
กลุ่มปลูกผักเพื่อการค้า กลุ่มเยาวชนซ่อมรถจักรยานยนต์ กลุ่มจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาสวนยาง กลุ่มออมทรัพย์ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มทำผลิตภัณฑ์ใช้เอง กลุ่มสุราชุมชน

หมู่ที่ 3 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มทำขนม
หมู่ที่ 4 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจน กลุ่มประปา กลุ่มเลี้ยงไก่ กองทุนซากัต
หมู่ที่ 5 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน
หมู่ที่ 6 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองมวง(ทำขนม) กิจกรรมเยาวชนทำขนม กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ยางในทอน กลุ่มออมทรัพย์ปาก ทางในทอน
หมู่ที่ 7 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มพัฒนาสตรี สหกรณ์ยางในเขต สปก.
กลุ่มออมทรัพย์ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ร้านค้าชุมชน กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มปุ๋ย
หมู่ที่ 8 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกิจกรรมสตรี กลุ่มออมทรัพย์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน( กข.คจ.) กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเลี้ยงโค สัจจะออมทรัพย์กองทุนฟื้นฟู กลุ่มเขียง สุกร กลุ่มแปรรูปผลไม้
หมู่ที่ 9 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มนาหญ้า กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเขียงสุกร กลุ่มประปา ชมรมคนรักสุขภาพ กลุ่มกิจกรรมสตรี กลุ่มทุ่งทองพัฒนา กลุ่มออมทรัพย์ กิจกรรมเยาชนกลองยาว
หมู่ที่ 10 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มปีใหม่หนึ่ง กลุ่มปีใหม่สอง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มประปา กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มโคกเสม็ดร่วมใจ
หมู่ที่ 11 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรณ์ยาง ศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มสตรี
หมู่ที่ 12 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกิจกรรมสตรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มผู้ใช้น้ำ
หมู่ที่ 13 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มพัฒนาสวนยาง กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา กลุ่มเขียงสุกร กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี กองทุนพัฒนาบ้านทุ่งเคียน(บูรณาการกองทุน)
หมู่ที่ 14 ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน กลุ่มปุ๋ย กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
หมู่ที่ 15 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์

จุดเด่นของพื้นที่
พื้นที่เป็นที่ราบสูงมี ทำให้เหมาะแกก่ ารประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำสวน ยางพารา การปศุสัตว์