จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
สำนักงานปลัดเทศบาล
 
นายสหชัย ชุอักษร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเสน่ห์ พราหมณ์วงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายอุทัย ขุนอินทร์
นายศิริชัย ส่องรส
นิติกร
นางสาวอุบลรัตน์
นักวิชาการสาธารณะสุข
นายวิทยา จายุพันธ์
นักวิชาการเกษตร
นางสุวรรณา เสือดำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางสาวปณิตา ช่วยวงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอนุวัฒน์ อินทร์ทองแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางปิยนารถ หนูพลับ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจำปี วาสุเทพ
ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศศิธร เพชรพวง
บุคลากร
นายอนุรักษ์ บัวทอง
พนักงานวิทยุ
นางสาวสุภาภรณ์ อนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรี ชุมจุล
ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นายสมเกียรติ ด้วงคง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาเบา
นางพวงเพ็ญ สงแช้ม
ผุ้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวธิดารัตน์ เพ็งมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวปาณิกา จันทนุสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายปรีชา ชายเกลี้ยง
ภารโรง
นางสาววินญา เมืองแก้ว
คนงาน