จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 
กองคลัง
 
นางสมบูรณ์ ยิ่งดำนุ่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาลัยพร ด้วงคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
นางสาวเสาวนีย์ เหตุทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวพรรณี บัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายจิรพรรณ แก้วจำรัส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวพะเยาว์ เพชรโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอารีรัตน์ มาสว้สดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางชฎาพร เส้งสุข
นักวิชาการพัสดุ
นางสุจิรา ช่วยเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวณัฐธภา บัวเนียม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ