จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 
กองช่าง
 
นายสุเทพ นะนุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุชีพ ช่วยเทศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
นายศิวกร ชุมคช
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายนฤพจน์ นาคะมุกดาพันธ์
วิศวกรโยธา
นายสมหวัง เส้งวัน
เจ้าพนักงานการประปา
นายพงษ์ศักดิ์ นวลกลับ
นายช่างโยธา
นางรัตนาภรณ์ ด้วงคง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชำนาญ เพชรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นายยสุชาติ เส้งสุข
พนง.ขับเครื่องจักรขนาดกลาง
นายสถิต พวงพวา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายชัววัฒน์ พูลชุม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพนม ด้วงคง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุชาติ ทองคำ
คนงาน นายสุชาติ ทองคำ
นายชัยเอก เทพมี
คนงาน
นายบุญธรรม อ่อนทอง
คนงาน
นายเอกชัย รวมทิพย์
คนงาน
นายชุม อ่อ่นศรี
คนงาน