จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางจุฑามาศ รัตนอุบล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.
.
นางมณฑ์จันทร์ อ่อนเกลียง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวชนัญศิกาญจน์ ขุนเศรษฐ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางศิโรมณี พงศ์อพำไพ
นักวิชาการศึกษา
นายทวี เพชรย้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
นางสาวชนัญชิดา อินทร์นาค
เจ้าพนักงานธุรการ
.
.
.
.
นางรัชฎ์สุรางค์ บุญเพ็ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางไกรศรี ชูกาล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณวิสา ประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐิชา พราหมพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงค์นุช กลับแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดาราณี สงเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา ชุมคง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญารัฐ ฤทธิ์ตรีเนียม
ครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางณฉัตรมน ฤทธิ์ตรีเนียม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางหร้อมะ เหล็มนุ้ย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางจิรัฐติกาล ดำยศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางมิดะ สุดแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
นางวีรญา ชนะเศรษฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.
.
.
.
นางอัมพร ทองขาว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นรางณาตยา ย้อยแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู กรดดำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลักษมี เบาว์บุตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
.