จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
   
    อำนาจหน้าที่
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม่วง
          อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

  • รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  • ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
  • รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  • ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  • ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
  • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  • บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  • หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล