จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา( Vision )

"เทศบาลตำบลน่าอยู่       เชิดชูธรรมาภิบาล

สาธารณูปการก้าวหน้า     การศึกษาคู่คุณธรรม

เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่    ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"


พันธกิจ

เรามุ่งมั่นพัฒนาชาวสวนยาง เร่งสร้างความสามัคคี ชุมชนคนรากหญ้า เพื่อการรวบรวมการผลิต การจำหน่าย และบูรณาการ ที่เที่ยงตรง เพื่อสร้างกลุ่มพัฒนาให้ก้าวหน้ามั่นคง และยั่งยืน เพื่อเป็นที่พึ่งพาของเกษตรกรชาวสวนยาง 


คำขวัญ

         "  โคกม่วงตำบลน่าอยู่              เชิดชูธรรมาภิบาล
            สาธารณูปการก้าวหน้า           การศึกษาคู่คุณธรรม
            เกษตรกรรมก้าวไกล             ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "