จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา( Vision )

"เทศบาลตำบลน่าอยู่       เชิดชูธรรมาภิบาล

สาธารณูปการก้าวหน้า     การศึกษาคู่คุณธรรม

เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่    ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"


พันธกิจ

เรามุ่งมั่นพัฒนาชาวสวนยาง เร่งสร้างความสามัคคี ชุมชนคนรากหญ้า เพื่อการรวบรวมการผลิต การจำหน่าย และบูรณาการ ที่เที่ยงตรง เพื่อสร้างกลุ่มพัฒนาให้ก้าวหน้ามั่นคง และยั่งยืน เพื่อเป็นที่พึ่งพาของเกษตรกรชาวสวนยาง 


คำขวัญ

         "  โคกม่วงตำบลน่าอยู่              เชิดชูธรรมาภิบาล
            สาธารณูปการก้าวหน้า           การศึกษาคู่คุณธรรม
            เกษตรกรรมก้าวไกล             ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "
   

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
“เทศบาลตำบลน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคู่คุณธรรม เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจของการพัฒนา
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา การตัดสินใจ และการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
2. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาวะ สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมการศึกษาและกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มวัย ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
5. ส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักของตำบล
7. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เทศบาลสามารถบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนมีความทั่วถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และได้รับสวัสดิการสังคม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงเพียงพอ
4. ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมฐานความรู้ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. มีการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
7. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

80
2.3 เป้าประสงค์
เทศบาลตำบลโคกม่วงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน แหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟู บำรุงรักษา
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและทั่วถึง มีอาชีพ รายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
4. ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
7. องค์กรมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น